วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติโรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม

โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงามสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๔หมู่ ๔ ต. รังงาม อ. เนินสง่า จ. ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ ๓๖๑๓๐

ดำเนินการจัดตั้งครั้งแรกโดย นางสาวกมลรัตน์  เลาหะนาคีวงศ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ( เนินสง่าวิทยาในปัจจุบัน )  ในขณะนั้นได้ประสานงานกับคณะกรรมการสภาตำบลรังงามและชุมชนใกล้เคียง  โดยเฉพาะได้รับความอนุเคราะห์จากพระอธิการสายทอง  ปัญญาวุฒโฑ  เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลให้ใช้สถานที่ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว

 เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๖  ได้มอบหมายให้ นายสุวัฒน์  ปรีชาวงศ์ อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ เป็นผู้ดูแลและ   ประสานงานและกรมสามัญศึกษาให้รับนักเรียนแบบสหศึกษา ๒ ห้องเรียน รับนักเรียนได้จำนวน ๖๓ คน

ต่อมาปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ ได้ย้ายจากวัดชัยมงคล มาเรียนในสถานที่ปัจจุบันซึ่งได้รับการบริจาคจากชุมชนจำนวน ๓  แปลง  และที่สาธารณะประโยชน์ในการจัดตั้งโรงเรียนจำนวน ๒ แปลง รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๔๒ ไร่ ๒ งาน    ๗๙   ตารางวา  ได้รับการบริจาคทุนทรัพย์สิ่งของจากหน่วยงานราชการและชุมชนก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว   จำนวน ๕ ห้อง ๑ หลัง มูลค่ากว่าสี่แสนบาท

วันที่   พฤษภาคม  พุทธศักราช   ๒๕๔๐  กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศของรัฐบาล  โดยนาย วสันต์  อาจกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยาปฏิบัติหน้าที่บริหารโรงเรียนและ   มีคำสั่งให้นายสุวัฒน์  ปรีชาวงศ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่เป็นคนแรก (๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๔๐)  เมื่อวันที่ ๑   ตุลาคม ๒๕๔๑  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสุวัฒน์  ปรีชาวงศ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนฯ 

ปีงบประมาณ  ๒๕๔๒  กรมสามัญศึกษา  ได้จัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นอาคารถาวร ๒๑๖ แบบทรงไทยและสิ่งปลูกสร้างประกอบ )รายการ มูลค่า ๑๗,๒๕๗,๒๐๐  บาท วันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๔๔ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงามจนถึง วันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๔๙

ปัจจุบันนายสงวน มาตกำจร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงามเปิดทำการสอนในระดับช่วงชั้นที่ ๓  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑-๓   และระดับช่วงชั้นที่ ๔  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น